Intervju med Francis Joy

Dette intervjuet har tidligere stått i sin helhet i vårt nyhetsbrev. Her følger en redigert og oversatt utgave.

Fortell oss om deg selv


Jeg heter Francis Joy og kommer fra West Yorkshire i Nord-England. I 1996 i Averbury, i en stensirkel som ligger i Wiltshire ble jeg innviet i Druide tradisjonen av prester og prestinner fra den Britiske Druide ordenen (BDO). Jeg fikk min opplæring i Dobunni Druid Grove som holder til i Bristol.

Min opplæring besto av blant annet hvordan planlegge og holde ritualer og seremonier på hellige steder.Både for andre og som en del av en privat praksis. Dette som en måteå re-etablere et dypt kjærlighets forhold til landet, trærne,plantene, elvene, steinene, skogen og landskapet i nærområdet.


Etter å ha blitt innviet som Ovate,som kan sammenlignes med en magiker eller shaman i andre kulturer,flyttet jeg til Finland. Der studerte jeg urfolks religioner og Arktiske sivilisasjoner på universitetet i Helsinki.


Etter å ha bodd i Helsinki i 2 år åpnet jeg en liten praksis hvor jeg tilbød healing og konsultasjoner i 5 år før jeg flyttet til Rovaniemi som ligger på Finsk side av Sàpmi. Her bor jeg fremdeles. Mitt akademiske arbeide har konsentrert seg om å arbeide med samiske personer som holder på med kontemporær sjamanisme og noen få som holder på med tradisjonell sjamanisme (noaidivuohta).

Mitt arbeide enten som akademiker eller som healer er i tjeneste for landet, folket og naturkreftene.


Som healer jobber jeg både med intervensjon og oppbyggende arbeid. Intervensjonsarbeid går på å styrke grupper og enkeltpersoner i prosessen med å bearbeide skam og medavhengighet. Dette springer ofte ut fra forfedre traumer og eksponering for avhengighet. Begge disse tilstandene er medvirkende årsaker til sjeletap samt tap av livskvalitet, vitalitet og spontanitet. Siden medavhengiget (som også kan beskrives som mangel på egenkjærlighet) kjennetegnes av avhengighet. Mange av de som har vært utsatt for traumer eller avhengighet deler manglende selvfølelse/egenkjærlighet. Avhengig av den enkeltes historie kan denne ha blitt fragmentert og effektene av dette kan manifestere seg som sykdom eller kognitiv dissonans, eller begge. Sykdommen kan væreavhengighet (avhengighet er en emosjonell sykdom) eller emosjonelle og fysiske symptomer som kjennetegnes av sorg og tap. En av de mestvanlige symptomene hos menn kan for eksempel være emosjonell energisom har frosset siden de ikke har blitt uttrykt. Dette kan ses som en av de store underliggende årsakene til depresjoner og suicidalitet. Emosjonell energi kan ses som en vital livskraft der vi uttrykker oss selv og våre følelser. I slike tilfeller hvor noen har stengt av sine emosjoner kan dette også gi seg utslag i at de blir utslått fysisk. Det oppbyggende arbeidet er karakterisert ved at man avdekker smertefulle minner samt følelser og emosjoner som ikke er uttrykt.For å komme dit trenger personen å ha kommet fri fra sitt misbruk,enten det gjelder substanser eller andre typer avhengighet. På dennemåten kan energiene som er forbundet med dette komme til overflaten.Med tiden til hjelp vil også det autentiske indre selv få kommefrem. Alle som er i en avhengighet er bundet opp til dødsenergier fordi avhengighet er livets fiende. Om ikke deres egen død, så naturens død gjennom det kollektive.


Gjennombyggingsarbeidet gjøres for å støtte dem mens de sakte men sikkert gjenopptar og blir revitalisert av livets kraft. Noen ganger er sjamanistisk ekstraksjonarbeid også nødvendig for å fjerne ånder som har tattbolig i kroppen eller energifeltet, så de ikke lenger kan påvirke og blir sendt tilbake til Skaperkraften.


Det kan også oppstå tilfeller der en person som har fått en traumatisk død mangler kraften til å gå over til åndeverdenen og derfor trenger hjelp. Ofte gjennom healing så de kan gå videre fra jordelivet. Hver sak er forskjellig,metodene og tilnærmingen varierer derfor. Men for å hjelpe noen tilbake til livet trenger man hjelp fra åndeverdenen. En av de storefordelene ved mitt arbeid har vært å få undervise andre om trærnas og plantenes kraft og deres viktighet for varig endring og healing.


Har du noen sjamanistiske visjonereller drømmer i forhold til skandinavisk sjamanisme ?


En av mine drømmer er å finne en treskjærer som kan skjære ut ett vakkert landskap i ett tre der røttene enda sitter på. Hvor forskjellige nivåer av virkeligheten ble portrettert. Ett kunstverk som viser dyr, ånder og mennesker.Noe som representerer verdenstreet, ett sted der høyere sfærer henvender seg til både menneskene og de som bor under jorda og bor i sine verdener. Jeg kunne tenkt meg dette kunstverket i et museum som en permanent utstilling. Som et symbol på at stammene her i nordigjen tar tilbake sin kulturelle arv, deres fødselsrett til kulturer og tradisjoner. Kulturer og tradisjoner som ble utsatt for voldsomme endringer på grunn av ekstrem misjonering.


Verdiene av de nordiske tradisjonene er avbildet i Skandinavia gjennom helleristninger og forhistoriske malerier. Idag brukes disse først og fremst til å promotere turisme. Det er trist at det idag er lite undervisning om sjamanismens opprinnelse i skoleverket. Kanskje bare på universitetsnivå er det noe undervisning siden helleristningene er det første skriftlige symbolspråket som gjengir kommunikasjonmellom artene, sjelereiser og bruken av trommen blant det som sannsynligvis var samenes forfedre.


Idag om man ser på klimakrisen er det ett tomrom som kunne vært fylt av sjamanens rolle og funksjon.Verdien i natur, beskyttelsen i hvordan en sjaman driver opplæring.Vårt ansvar for naturen er heller ikke verdier som vi lærer om på skolen. Men vi er en del av naturen og vi bærer alle kollektive spirituelle sår, en konsekvens av å ikke kjenne våre egne spirituelle tradisjoner og arv. Dette manifesterer seg gjennom en smertefull rastløshet, en tvangsmessig trang etter materiell rikdom,vekst og makt i den grad at det suger sjelen ut av Jorden. Det er dette folk trenger å bli minnet på. Sjamanismen lærer oss om livets balanse og om respekt for naturen.Hvordan tror du samarbeidet var mellomde etniske gruppene i Norden var før i tiden ?


Jeg ser det på den måten at livet handler i det store og hele om overlevelse. Det var veldig få som ble veldig gamle, så folk gjorde hva de måtte for å overleve. Mendet finnes liten tvil om at når kristendommen på 1400-tallet virkelig tok fart bragte den med seg et jag etter land,skattesystemer og utviklingen av landbruket. Dette bragte med seg konflikter mellom folk på grunn av rettigheter til land, jakt og territorier. Det er vanskelig å si noe om åndelig samarbeid. Vi vet at samene handlet med sine naboer, men når man kommer til åndelighet så spiller språk en stor rolle. Så jeg tror at de spirituelle tradisjonene så eksisterte de innenfor tradisjoner, sedvane og tabuer som hørte til i kulturen og forfedrene. De ble sannsynligvis ikke delt utenfor kulturen fordi historien forteller at mange samiske grupper levde isolert veldig lenge.


Hva trengs for å skape et bredere samarbeid i Norge idag ?


Ett utgangspunkt for å bringe helbred og gjenreising av relasjoner må være basert på at alle har lik verdi. Uansett status, kultur eller økonomisk ståsted. Det er en visjon som kan bringe fremgang. Men dette blir stadig utfordret av det som skaper splid mellom folk. Religion, rikdom, sosial status,rett, kjønn og politikk er bare noen eksempler. En måte å kommeforbi disse er å anerkjenne at vi har alle en interesse av å bevare livet på jorden. Vi må se forbi oss selv og tenke på andre, men ikke bare. Empati og omtanke for Mor Jord og alt levende kan værefokus for vår motivasjon. Det å arbeide for å hjelpe jorden kan være med på å vekke vår åndelighet.


Hvilke verdier fra førkristen tid er viktige idag ?


De verdiene vi kan hente fra førkristen tid handler om ærbødighet og respekt for naturen, landskapet, vann og luft. Forfedrene og dyrene. At man bare tar det man trenger for å overleve og ikke for profitt og grådighet. Å bevare respekten for forfedrene er ikke lett siden så mange av oss ble skadet som barn.Dette er viktig fordi den historiske fortiden har mye kraft i hva den kan lære oss om det å bevare relasjoner, respekt og integritet.Dette er noe de gamle visste. Hvis man gikk over streken og naturen ble skadet så kom konsekvensene i den grad de var nødvendige. Når mennesket tjener livskreftene er alt vel og det finnes ikke noe behov for overforbruk. Livet er enkelt og derfor skapes det en indre livsglede. Disse verdiene lærer oss hva det er å være spirituelt våken og bevisst isteden for å være fanget i en evig syklus av en ubevissthet som kommer fra grådighet og å være av koblet fra livskraften. Det å være i samspill med seg selv og naturen gjennom spirituell praksis og ærbødighet for forfedrene og tradisjonene.


Hva tror du er kjerneverdier for å skape en større forståelse for sjamanismen  ?

Sjamaner har alltid sett verden som en sammensatt skapning som er karakterisert ved ett nett av relasjoner og derfor både økologiske og spirituelle verdier. Årsaken til at sjamanene ser verden på denne måten er fordi mange av dem har overlevd sykdom, nær-døden opplevelser eller til og med fysisk død som de har vendt tilbake fra. Dette har ført til at de har brutt utav ego bevisstheten og blitt spirituelt og økologisk vekket. Verdens synet og forståelsen av at alt liv henger sammen er noe som ivaretas gjennom felles og respektfulle relasjoner  er kjernen i sjamanismen. På det viset har den mye å lære bort. Særlig her i nord på grunn av det arktiske klimaet.


Hva tenker du om sjamanisme i en Europeisk kontekst kontra den skandinaviske sjamanismen?


Skandinavisk sjamanisme er veldig karakterisert av det arktiske klimaet, den Nordiske identiteten og språket. Særlig Samisk og Finsk sjamanisme som i motsetning til den Svenske og Norske er linket til det germanske språket.


Dette er ikke ett lett spørsmål å besvare fullt og helt fordi tradisjonene gjenvinnes, fornyes,modifiseres og deles. Derfor kan man si at det er en pågående prosess. Det finnes overlappende praksiser og fellesnevnere som ærbødighet for jorden, vannet, dyrene, hellige steiner som både Skandinaviske og europeiske kulturer deler. I tillegg bjørnen i konstellasjonen Ursa Major er noe annet de deler fordi bjørnen enten i førtid eller nåtid har vært en sentral del av kosmologien i Nordisk og europeisk jaktkultur. Det finnes det mange bekreftelser på i historier og i helleristninger.  


Man må også ta inn over seg at grensene kom som ett resultat av opprettelsen av nasjonalstater som delte opp land i økonomiske og statlige avgrensinger. Gjennom disse prosessene søkte de også å assimilere mindre folkegrupper som Samer og Kvener på en slik måte at de ble nesten usynlige.

I hvert land finnes det etniske minoriteter med sine rettigheter, praksiser, tradisjoner og identiteter som må respekteres og ikke assimileres videre. Det er viktig at hver enkelt kultur får frihet til å utvikle og påvirke sine tradisjoner og skjebner uavhengig.  Der kulturer sameksisterer trengs  respekt og ærbødighet.


Hvilket syn har du på guder og gudinner i din tro ?

Kraften fra gudinner og guder er en del av hverdagslivet og en del av ett spirituelt liv. De er en kilde til kraft, inspirasjon og støtte. De setter ingen store krav annet en ærlighet til den som søker deres hjelp og veiledning De fleste menneskeskapte religioner som henvender seg til en profet eller helgen har mistet sin forståelse for at det hellige manifesterer seg i naturen, det er derfor vi har så stor respekt for naturen. Det er ganske tydelig at mennesket har glemt dette når vi ser på den store ødeleggelsen av naturen, særlig skoger og vann. En av de førsteinnsiktene som kommer av en åndelig oppvåkning er kallet til å finne hvilke krefter som finnes i din kultur og det å nærme seg dem gjennom meditasjon og bønn. Spørre dem om hvordan man best kan tjene de og være i tjeneste.


Sjamanisme er ett moderne ord med mangetolkninger, hva legger du i ordet ?


Ordet sjaman er tvetydig siden det er importert fra øst. Sjamanisme er ett konsept som kan anvendes i mange sammenhenger, men i all hovedsak en person som gjennom ut av kroppen opplevelser reiser inn i åndeverdenene ved hjelp av åndehjelpere for å finne informasjon og veiledning til de som trenger det. Dette er den samme måten Ovates og Druider i druidetradisjonen gjør det på. Druidenes arbeid handler om healing og spådom. Sånn er det også med medisinmennene i Nord-Amerika. De utfører lignende arbeid ved bruk av disse metodene. Dette kan også strekke seg inn i drømmeverdenen og gjennom visjoner som kan komme av sykdom og tragedier. Sjamanen arbeider med ånder på forskjellige måter. Navnet varierer i forskjellige kulturer.


Hva er ett ritual eller en seremoni for deg og hvilke momenter er viktige?

Intensjonen for ett ritual eller en seremoni kan være mange, I mitt arbeide har de hovedsaklig to funksjoner. Healing og feiring av de åtte årstidene som finnes idet Keltiske og Druidiske året. Å være i seremoni er en måte å komme i samme frekvens som naturens rytme. Når man følger årets gang i seremoni gjør det at vi får tilgang til de kreative energiene og kraften som strømmer gjennom  endringene. Dette kan være healing, åndelig klarhet og helhet, noe som gir oss en følelse av fred og tilhørighet. Mange bruker trommer, noen synger, faster eller besøker hellige steder og sirkler. De kaller på forefedrene for å bringe fortid og nåtid sammen for å oppnå kunnskap og inspirasjon. Steinene og trærne gir også dette om du er åpen for kontakt med dem.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte