Spørsmål og svar

Må man være sjaman for å bli medlem ? 
Nei, på samme måte som man ikke trenger å være prest for å være medlem av Den Norske Kirke. Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn for deg som finner det hellige i naturen.
Er sjamanisme en religion ? 
Det kommer faktisk litt an på hvem du spør. Spør du en sjaman som tilhører en stamme eller et folk vil han eller hun helt klart svare ja på det. Som for eksempel i Tengerisme  som er definert som en religion. For å gjøre det hele mer komplisert kan vi ta en titt på hvordan wikipedia definerer religion:"Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest en overbevisning om at det finnes en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Dette skiller religion fra livssyn som ikke nødvendigvis innebærer en tro på noe ikke-fysisk." (Hentet fra wikipedia) Det skal også sies selv blant forskerne er det ikke noen enighet om hvordan man definerer religion.I det moderne tid med antropologenes inntog blir sjamanisme av mange ikke definert som religion . Sjamanistisk Forbund velger å besvare spørsmålet på følgende måte; Ja og nei., det er ikke helt enkelt å skille hva som er hva.
Men alle som er medlemmer i Sjamanistisk Forbund enes om en tro, at "Alt Er Besjelet" - eller sagt på en annen måte, alt har en sjel.
Med andre ord, vi som driver med sjamanisme, TROR på at vi har kontakt med naturenergier, ånder, kontakt med dyr, med mye mer.
Altså at det er noe i tillegg til det fysiske kjente.De fleste sjaman-utøvere er ikke tilknyttet noe annet trosamfunn eller religion,men noen er.
Vedkommende kan ikke stå i to trosamfunn som hovedmedlem samtidig, men kan være støttemedlem i sjamanistisk forbund. Det som teller er troen på at det er noe mer. Om du finner det hellige i naturen kan du melde deg inn i Sjamanistisk Forbund. Vi er et trosamfunn - eller skal vi si en samling/ et forbund - av troende.
Men du finner ingen påbud hos oss.

Vi kan enes om en tro på at det er noe mer, at alt har en sjel.
Dette er selvfølgelig vår definisjon og vi påberoper oss ikke å ha det ene sanne svaret. Svaret kan være forskjellig fra person til person og alle sannheter er like legitime for dem det gjelder.
Må man ha viking eller samisk bakgrunn for å være med ? 
Sjamanistisk Forbund er åpen for alle som finner det hellige i naturen. Hvem du er/var, Hva du er/var og hvor du kommer fra spiller ingen rolle.   Sjamanisme ser vi spor av og fellestrekk med over hele kloden, og spesielt der naturreligionene er aktive. I Norge har vi mange med røtter og kjennskap til samisk tradisjon, og media og fokuset på vikingetiden løfter frem en del tradisjoner og seremonier hvor vi ser at innholdet er beslektet og inspirert av hverandre. Dette er med på å gjøre sjamanismen levende og lærerik. Det er kilder og tradisjoner rundt hele kloden.

Hva menes med alt er besjelet?


Vi anser at alle levende vesen har en sjel og ånd, en livs-essens og en bevissthet. Det betyr også at de kommer fra den samme kilden som oss og skal behandles med respekt. Selv steiner og planter har en bevissthet. Selv om denne ikke nødvendigvis er den samme typebevissthet som vår,  har de en intensjon og en funksjon. Det betyr også at de besitter en kunnskap som kan deles. Vi kan samhandle og kommunisere med dem om vi forstår språket. Kunnskap om dette språket finnes kanskje først og fremst hos urfolk, men også i neo-sjamanismen. Alt levende er hellig og vi er en del av den samme sirkelen.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis