Sjamanistisk Gravferdsseremoni

Seremonier ved livets avslutning.


Sjamanistisk Forbund tilbyr seremonier ved alle livets store overganger, også gravferd.

Hos oss kan denne seremonien ha 3 deler dersom ønskelig. Vi ønsker at både du og de pårørende skal være med å legge opp seremonien. Det står deg/dere fritt til å komme med ønsker til hvordan seremonien legges opp. Helt til sist i denne artikkelen står praktisk informasjon og du finner også aktuelle lenker.


1. Seremoni ved livets avslutning

2. Gravferdsseremoni

3. Seremoni for de etterlatte / Minneseremoni


Seremoni ved livets avslutning


Denne seremonien vil alltid legges opp individuelt og vil foregå ved dødsleiet. Denne seremonien vil ha som intensjon å gi deg ro og verdighet ved livets avslutning. En slik seremoni består ofte av en samtale rundt det som skal skje,samt en stille seremoni etter ditt ønske. Om ønskelig kan også de nærmeste pårørende delta.Gravferdseremoni


 • Det hellige rommet klargjøres, seremoniområdet renses (og bålplass ryddes).
 • Man bygger det hellige bålet / man setter opp lys.
 • Man har en renselsesportal ved inngang.
 • Dyp tromme med sakte slag hele seremonien.
 • Velkomst og introduksjon til det hellige rommet og den hellige ilden/lys. Vi er i det hellige rommet under hele seremonien.
 • Åpning av sirkelen og det hellige rommet, samt be slektinger eller venner på andre siden om å komme avdøde i møte
 • Tenning av bål / lys Intensjon: Hjelpe den avdøde videre.  
 • Videre elementer avtales på forhånd eller i samarbeid med pårørende.
 • Jordpåleggelse: Jord fra ett sted du selv har valgt eller som de pårørende velger. Dette kan f.eks være fra hjemsted, kraftsted eller lignende. Eventuelt fra stedet der seremonien holdes. Dette legges på kiste før kremering, eller jordfestelse.
 • Hellig vann skal ofres på jorden / kiste av seremonileder, i stillhet.
 • 1 minutts stillhet for å ta farvel med den avdøde. -evt - Slukke lys. Bål brennes ut av seg selv..
 •  Avslutning; Lukke seremonirommet ved å takke forfedre, hjelpere, kraftdyr osv og så ønske den avdøde god reise.
 • Sang
 • Evt. Prosesjon til urnenedsettelse/gravsted askespredning- Gravøl - Feiring/ Minneseremoni for avdødeMinne seremoni


Denne kan også holdes ved en evt. Askespredning.


1. Seremonileder/ forstander ønsker alle velkommen til minnestunden , og informerer litt om hva som skal gjøres.
2. Vi åpner det hellige rom i fellesskap.
3. Det deles ut en fjær, stein,frukt eller hva seremonileder/ forstander føler for at deltakerne skal legge sine intensjoner og følelser i for å legge fra seg i åndespiralen til slutt.
4. Vi åpner for å prate og minnes den eller det som skal minnes.
Vær åpenhjertig rundt minnene på både godt og vondt. .
5.Seremonileder/forstander samler til en trommereise med intensjon om at hver og en legger det negative og sorgfulle fra seg i fjæren/ det som er valgt å bruke. Det som er positivt skal vi ta til vårt hjerte og varme .
6. Vi tar nå med oss det som kom i reisen i stillhet til åndespiralen hvor seremonileder/forstander trommer en og en inn for å legge fra seg det negative i midten og gi slipp på vei ut.
Når alle har gått sin runde økes takten på trommingen,vi lader opp det positive vi sitter igjen med i hjertet og sender denne gode energien til den som minnes, etterlatte og deres videre vei.
Når en og en er ferdig i åndespiralen dannes det en sirkel som man holder hverandre i hendene for å styrke den gode energien
Praktisk informasjon.

Livets avslutning er en del av de store overgangsfasene for mennesket. For mange er dette noe vi ikke liker å tenke på, men både for pårørende og ikke minst oss selv kan det være viktig å ha forberedt dette, også med tanke på hvilken type gravferd man ønsker.


Hvem bestemmer hvilken type gravferd man skal ha ?

I utgangspunktet er det deg selv som bestemmer dette, men i praksis er det ofte slik at valget blir tatt av de etterlatte. Det finnes ingen automatikk i at Sjamanistisk Forbund blir varslet ved dødsfall. Så om man ønsker en sjamanistisk gravferd så bør man i første rekke formidle dette til pårørende og gjerne også oppbevare ett dokument der det står om dine ønsker, da også gjerne ønsker i forhold til selve seremonien.Dette dokumentet bør du oppbevare på ett sted som er lett tilgjengelig for etterlatte og man kan også velge å be tingretten oppbevare dette dokumentet. Også ved tingretten finnes det ingen garanti for at dokumentet når de etterlatte i tide. Så Sjamanistisk Forbund anbefaler at du informerer pårørende. Man kan også be om at fastlegen legger inn i journalen hvilket trossamfunn man tilhører. Vi har laget ett forslag til ett slik dokument som du kan velge å bruke. Dersom Sjamanistisk Forbund ikke varsles vil det som regel være den Norske kirke som holder gravferdseremonien. Begravelsesbyrået bistår de etterlatte med tilrettelegging av dette.  


Hva kan jeg ha med i seremonien?

Musikalske innslag, diktlesning, minnetaler, hilsener og videoinnslag fra et levd liv er bare en av få muligheter til hva som skal være med i seremonien. Det viktige er at det blir ett personlig preg på seremonien hvor den avdøde settes i sentrum på en god måte. Også dekorasjonene kan være med på skape nærhet til seremonien.  Hva med gode historier som viser humor og omtanke ?


Hvem kontaktes for  gravferd?

Det er som regel de pårørende selv som tar kontakt med begravelsesbyrået. Disse bistår med å varsle gravferdsmyndigheter og trossamfunn. Om de etterlatte henvender seg til begravelsesbyrået og sier at de ønsker en sjamanistisk begravelse vil disse ta kontakt med oss. Vi vil så kontakte pårørende.


Askespredning

For mange av våre medlemmer er askespredning aktuelt. Lovgivningen sier i utgangspunktet at man selv må søke fylkesmannen om dette. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske dersom det kan dokumenteres at du ønsker dette. Dersom du søker selv bør dette dokumentet oppbevares sammen med og på lik linje med dokumentet som angir dine ønsker for gravferd. Også her anbefaler vi at du informerer pårørende. Dette dokumentet må de pårørende ha for å få utlevert urne. Det finnes imidlertid noen regler for askespredning. ( Se link til søknadsskjema nederst)


 • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse.
 • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp.Er det egne seremonilokaler for sjamanistisk gravferd ?

Nei, men de aller fleste kommuner  har livssyns nøytrale seremoni rom og kapell som kan brukes til dette. Det er begravelsesbyrået man velger som tilrettelegger dette i tråd med dine og de etterlattes ønsker. Man kan også velge å ha seremonien i hjemmet eller utendørs. Begravelsesbyrået bistår med dette.Får jeg egen gravplass når jeg ikke er medlem i Den Norske kirke

Noen er bekymret for om, og hvor, de blir gravlagt hvis de ikke er medlem av Den norske kirke. Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården".

Det finnes ingen "sjamanistisk  gravplass", men noen gravplasser (kirkegårder) har et felt som ikke er religiøst vigslet, dvs. der de med ikke-kristen trosretning kan gravlegges om de pårørende ønsker det.

De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. Se kommunens nettsider for informasjon og priser. Man kan også søke om gravlegging i andre kommuner, men da tilkommer kommunale gebyrer.Hva koster en sjamanistisk gravferdseremoni?

Seremoni ved livets avslutning er gratis. Gravferdseremoni og Minneseremoni koster 3000,- for våre medlemmer. Samt at dersom forstander/seremonileder får reiseutgifter over 500,- så vil dette måtte dekkes i tillegg. Denne prisen avhenger av at begge seremonier holdes samme dag eller dagen etter dersom overnatting skaffes. Våre seremoniledere og forstandere arbeider frivillig så dette er for å dekke utgifter i den forbindelse.


Praktiske linker

Oppbevaring av testament hos tingretten

https://www.domstol.no/no/arv-og-skifte/dodsfall-og-arv/oppbevaring-av-testament/


Søknad om spredning av aske

https://skjema.no/SF/askespredning

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis