Vedtekter

1.

1.1 Formål

SF er et trossamfunn som ønsker å fremme et sjamanistisk trosbilde, samt ivareta individets og gruppers rett til å søke og utøve en sjamanistisk praksis.

Med sjamanistisk trossyn menes erkjennelsen av at alle ting er besjelet og at de er våre slektninger.

Og at man ved hjelp av hellige teknikker kan hente lærdom og kunnskap ved å kontakte Skaperkraften, Naturkreftene og Åndeverdenen.  Et sjamanistisk trossyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for sine medskapninger, Naturvesener og Moder Jord. Moder Jord anses som et levende besjelet vesen.

Med sjamanistisk praksis menes bruk av sjamanistiske teknikker både for egen utvikling og for å hjelpe andre medmennesker og medskapninger. Det innebærer at skaperverket er hellig og at man feirer livskraftens utfoldelse.

Man behøver således ikke å anse seg selv som sjaman for å være medlem.

Det individuelle medlems private praksis er et forhold mellom medlemmet og Skaperkraften, og SF ønsker derfor ikke å legge føringer for dette.

Dog må et medlem kunne forholde seg til formålsparagrafene.

1.1.2 Trosutøvelse
1.1.2.1 Chaga seremoni

Chaga seremoni er et hellig rituale  i Sjamanistisk Forbund og innebærer bruken av Chaga (Inonotus obliquus) . Dette ritualet bygger på gamle tradisjoner fra hele den nordlige halvkule. Dette er et eksempel på hvordan man kan utføre en slik seremoni.

http://sjamanforbundet.no/seremonibanken/2012/11/14/chaga-healing-seremoni/

1.1.2.2 Seremonikniv

En seremonikniv er et hellig verktøy som brukes i enkelte av Sjamanistisk Forbunds seremonier (Knivhealing) og vil derfor kunne bli båret i slike sammenhenger. Denne bruken er forankret både i samiske og norrøne tradisjoner.  Dette reguleres av straffeloven 352a herunder aktverdige formål.

1.1.2.3 Seremonibål

Seremonibål er for Sjamanistisk Forbund hellig. Dette er skaperkraftens øye og en hellig forbindelse mellom de tre verdener som Sjamaner reiser i for å få veiledning og svar. Seremonibålet er også vårt samlingspunkt og svært viktig for at vi skal kunne utøve vår tro i fellesskap.

1.1.2.4 Seremonileder

Seremonileder utnevnes av styret og/eller forstander ved behov.

Seremonileder er en ambulerende tittel og handler i samråd med forstander når det arrangeres seremonier i regi av SF. Han/hun kan utføre alle SF seremonier med unntak av vielse.. Seremonileder er underlagt de samme etiske og juridiske regler som forstander.

1.2 Milepælsseremonier

SF har utarbeidet retningslinjer for milepælseremonier som navneseremoni, konfirmasjon, ekteskap og bisettelse. Disse blir utført av forstanderne med medhjelper. Seremonileder kan også utføre milepæslseremonier med unntak av vielse.

1.3 Arbeid

SF intensjon er å være et samlepunkt for de med et sjamanistisk trossyn og vil søke å etablere seg med forstandere rundt om i hele Norge. Disse vil holde jevnlige seremonier/samlinger for medlemmer og eventuelt andre som ønsker å delta. Dette gjelder spesielt de fire jevndøgnene og ved fullmåne. Seremonier kan også holdes av andre, men da i regi av forstander. SF er partipolitisk uavhengig.

1.4 Forstandere

Ved utnevnelse av forstander vektlegges egnethet. Videre bør en forstander ha minst 5 års erfaring i utøvelse av sjamanyrket. Dog er egnetheten det som vektlegges tyngst. Det er forstandermøtet som utnevner forstandere. Forstander blir man etter eget søknadsskjema samt en evaluering foretatt etter de kriterier som til enhver tid er gjeldende for en potensiell forstander. Forstander må være fylt 23 år.

1.5 Lokasjon av hovedsete skal ligge i Tromsø.

2.

2.1 Medlemskap

Medlemsberettiget er alle som har fylt 16 år og kan si seg enig i formålsparagrafen. Også de som er under fylte 16 år er medlemsberettiget hvis de kan fremlegge samtykke fra sin foresatte.

2.1.1 Hovedmedlem

Hovedmedlem er den som er ikke er medlem av annet trossamfunn.

2.1.2 Medlem

Medlem er den som ønsker å støtte SF, men er tilsluttet annet trossamfunn. Disse er ikke stemmeberettiget og heller ikke valgbar til verv i SF. Alle medlemmer har forslagsrett i lokallag. Medlemmer har også rett til å fremme forslag via forstander på hovedmøte. Videre er styret åpnet for forslag og innspill ved brev eller e-post.

2.2 Bekreftelse av medlemskap/støttemedlemsskap

Medlemskap bekreftes ved signatur

2.3 Stemmeberettiget og valgbar

 • Stemmeberettiget er hovedmedlem. Videre må medlemsavgift være innbetalt for inneværende år.
 • Valgbar er den som er hovedmedlem og ikke er skyldig medlemsavgift for inneværende eller foregående år


3.

3.1 Organisasjon

Styrets sammensetning

Det nedsettes en egen valgkomite som ikke har andre verv i styret. Som har til oppgave å finne kandidater til hovedstyret. Komiteen skal i første rekke lete etter i kandidatene i fylkesstyrene.

3.2 Styret består av;

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlem1
 • Styremedlem2
 • Styremedlem 3(kasserer)
 • Varamedlem1
 • Varamedlem2
 • Visjonsbevarer (Ikke på valg)

Det valgte styret sitter i 4 år Hvorpå halvparten av styret tropper av.

3.3 Visjonsbevarer

3.3.1 Visjonsbevarer er et livstidsverv og innehas av grunnlegger
3.3.2 Visjonsbevarer har til oppgave å til enhver tid bevare visjonen. Visjonsbevarer har vanlig stemme og forslagsrett i styret. I saker der det vil føre til vesentlige endringer av visjonen har Visjonsbevarer vetorett.
3.3.3 Visjonsbevarer kan inneha flere verv, dog kun en tellende stemme i saker som ikke berører visjonen.
3.3.4 Visjonsbevarer utpeker sin etterfølger.

3.4 Videre kan styret til enhver tid utvides dersom behovet oppstår.


4. Landsmøte

Landsmøte består av hovedstyret, forstandere, stemmeberettigede hovedmedlemmer og medlemmer. Landsmøtet avholdes en gang i året etter nærmere fastsatt dato. Alle hovedmedlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. I tilfeller der et medlem ikke har anledning eller mulighet til å delta på årsmøtet, kan medlemmet gi skriftlig fullmakt til å stemme på sine vegne, til et annet hovedmedlem som er tilstede på årsmøtet.

Landsmøte innkalles av styret med minst 2 måneds varsel, direkte til medlemmene via epost eller brev. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal være sendt til styret senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før Landsmøtet.

Landsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som er tilstede personlig eller ved fullmakt.

På landsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 2 uker før landsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Landsmøtet ledes av valgt møteleder.

Valg (Hvert andre år på halve styret.)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

På ordinært landsmøte behandles følgende:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og protokollfører
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning
 5. Godkjenne regnskap for perioden
 6. Vedta budsjett
 7. Valg av styre og valgkomite
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallag, samt vederlagssatser.

Ekstraordinære landsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen

5.1 Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige drift og er SF`s øverste organ. Hovedstyret har rett til å utpeke økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner for den daglige drift. Videre er hovedstyret ansvarlig for utnevnelse av forstandere i lokallag etter søknad. Hovedstyret skal møtes minimum 6 ganger per år, eller ved behov. Hovedstyret er ansvarlig for utforming av retningslinjer til milepælsseremonier, men skal lytte til forslag fra medlemmer. Forstandere er ansvarlig for retningslinjer og utførelse av andre seremonier, dog i tråd med vedtektene.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer, og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett. Hovedstyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme antall medlemmer, mandat og varighet for disse. Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

5.2 Lokallag/Fylkeslag

Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. Fylkeslag er det første laget som registrerer seg i ett fylke, ved flere lokallag kan det opprettes et fylkeslag som består av medlemmer fra disse. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag/fylkeslag organiseres av SF sentralt.

Retningsvedtekter for lokallag/ Fylkeslag
 • Et lokallag/fylkeslag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer ønsker det.
 • Lokallaget /Fylkeslagetskal ha den samme formålsparagraf som SF.
 • Det opprettes ett interimstyre inntil laget er i stand til å avholde valg. Interimstyrets oppgave er å bringe lagets aktiviteter i tråd med vedtekter. Hovedstyret kan utvide perioden interimstyret sitter etter skjønn.
 • Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer hvorav den ene er forstander/Seremonileder i påvente av utnevnelses til forstander
 • Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.
 • Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontingent.
 • Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.
 • Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle SF sentralt.
 • Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov.
 • Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.
 • Før et lokallag formelt stiftes, skal forslag til vedtekter sendes hovedstyret i SF for godkjenning.
 • Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysundsregistereret og får eget organisasjonsnummer.
 • Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret
 • Lokallag styrer selv over de midler som tildeles kommunalt, videre vil en del av den offentlige støtte gis til SF fordeles etter en nøkkel bestemt av landsmøtet.
 • Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall.
 • Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder SF`s vedtekter.

6. Vederlag

Hovedstyret og forstandere honoreres etter de satser som landsmøtet vedtar i henhold til gjeldende budsjett.

7. Vedtektsendringer

Se Landsmøtet

8. Oppløsning

SF kan oppløses etter ¾ flertall. De verdier som SF råder over sentralt skal da tilfalle lignende formål vedtatt av landsmøtet.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis