Hvordan sjamanismen har overlevd gjennom århundrene og hvorfor det er viktig å ta vare på den.

Sjamanismen har overlevd gjennom århundrene på grunn av dens dype røtter i eldgamle tradisjoner og kulturer verden over. Selv om den har blitt marginalisert og forsøkt utryddet, har sjamanistiske praksiser og trosformer blitt bevart og gått i arv gjennom generasjoner.

Overlevelse gjennom muntlig tradisjon

En viktig årsak til sjamanismens overlevelse er dens sterke tilknytning til muntlige tradisjoner og kunnskapsoverføring. Sjamanistisk kunnskap og ritualer har blitt formidlet fra sjaman til lærling gjennom fortellinger, sang og praktisk opplæring. Dette har gjort det mulig å bevare sjamanistiske tradisjoner selv når de har blitt undertrykt.

Tilpasningsevne og gjenoppblomstring

Sjamanismen har også vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg endringer og finne nye uttrykk. I moderne tid har vi sett en gjenoppblomstring av sjamanistiske praksiser, både innenfor opprinnelige kulturer og gjennom nysjamanistiske bevegelser som blander elementer fra ulike tradisjoner.

Vern av immateriell kulturarv

Det er viktig å verne om sjamanismen som en del av den immaterielle kulturarven fordi den representerer eldgamle åndelige tradisjoner som er truet av å gå tapt. Ifølge Unesco og norske myndigheter bør immateriell kulturarv som språk, utøvende kunst og sosiale skikker bevares, spesielt for urbefolkninger og marginaliserte grupper. Sjamanistisk Forbund arbeider aktivt for å gjenreise en levende sjamanistisk kultur i Norge.

Ved å verne om sjamanismen bidrar vi til å bevare et mangfold av åndelige tradisjoner og kulturuttrykk som er en del av vår felles menneskelighet og historie. Sjamanismens overlevelse vitner om menneskets grunnleggende behov for åndelig forbindelse og helbredelse gjennom kontakt med naturen og åndeverdenen.

Sjamanistisk Forbund er en organisasjon som ivaretar og fremmer den immaterielle åndelige kulturarven knyttet til sjamanisme i Norge. Sjamanismen er en eldgammel trosform med røtter over 30 000 år tilbake, og er dermed en av de eldste religiøse tradisjonene vi kjenner til. Ifølge Unesco-definisjonen av immateriell kulturarv omfatter dette blant annet språk, utøvende kunst og sosiale skikker. Sjamanismen faller inn under denne kategorien som en åndelig og religiøs tradisjon.

Historisk sett har sjamanismen blitt marginalisert og forsøkt utryddet, noe som har ført til at mye kunnskap har gått tapt. Stortingsproposisjon 73 (2005-2006) understreker behovet for å verne om den immaterielle kulturarven, spesielt for urbefolkninger og marginaliserte grupper av religiøs eller sosialhistorisk art. Sjamanistisk Forbund arbeider for å gjenreise en levende sjamanistisk kultur i Norge, noe som er viktig for å bevare denne tradisjonen for ettertiden.

Selv om sjamanismen har gamle tradisjoner, blir den ofte sett på som en "ny" eller "alternativ" spiritualitet av myndighetene. Dette kan gjøre det vanskeligere å oppnå anerkjennelse sammenlignet med mer etablerte religioner.

Manglende aksept og diskriminering fra offentlige myndigheter bidrar til å marginalisere sjamanistiske trossamfunn i Europa. Dette undergraver deres rettigheter og muligheter til å utøve sin religion fritt.

Medlemskap i Sjamanistisk Forbund er gratis, støtt vårt arbeid med ditt medlemskap.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte