Intervju med Per "Skalleper" Lundberg

Fortell oss om deg selv og ditt sjamanistiske arbeid ?


Där jag befinner mig idag så har jag mest funktion av lärare/stödjare och hållare av ceremoni eller ritual. Jag har haft en del lärlingar genom åren och en hel del enskilda en-på-en ceremonier för att läka/hela framför allt själen(det psykologiska och emotionella) och guida människor till ökad kontakt med sin kärna och till anden i dem och till den ”Store Anden” i allt. Jag är inte en stor ”healer” utan mer vägledare och lärare för sätt att individen själv skall kunna vandra i ökad självkärlek, medvetenhet och leda sig själv. Jag arbetar på både mentalt och energiplan.

 Jag har utbildning i Neuro Lingvistiks psykologi och Neurosemantik som bland annat inkluderar hypnosterapi. Jag kombinerar det mer sjamanska med denna typen av coachingverktyg. Haräven skolning och mycketerfzrenhet av Inkatradion från tre lärare; Juan Nuñes del Prado, Ivan Nuñes del Prado och Elisabeth Jenkins. 

 Det jag märkt mer och mer i livet är att jag är en "spårare." Det innebär att mitt system finner områden i människors Själslandskap där livsenergin flödar mindre bra. 

 Min sjamanska vandring har varit paralell med min medlemskap och ledarskap i Nordisk Hedendom/Forn Sed/Asatro. Inom denna sfär finns det motsvarighet som heter sejd.

Jag är aktiv i Samfundet Forn Sed Sverige som gode, det vill säga hednisk präst. Dett in ebär många olika fukntioner; hålla årstidablot(ritualer), livstegsriter som vattenösning, vigsel och begravning. Även vara till stöd och vägledning och utöva och utveckla andligt hedniskt utövande. 

Andra funktioner jag utför är sejdman, thul och eril. Sejdman utövar sejd, thul är berättare och lärare, eril kan förstås som runmagiker/tolkare och trollkarl. 


Har du noen visjoner eller ønsker om sjamanisme/Urtro i Skandinavia?


Ja många!

- Att ”flumstämpeln” kan försvinna från människor i allmänhet. Detta kan ske genom att förståelse för livets relationella basis ökar. Det sekulära samfundet har i mångt och mycket ett matre Ett annat värdefullt sätt är att utöva sjamanism utan att använda själva ordet i sammanhanget utan ha fokus på funktion och det som skall utföras. Tex, det går att utföra teambuilding med sjamanska tekniker och synsätt utan att använda ordet sjamanisme

- Att psykologisk/terapeutisk behandling/örtmedicin kan lika väl ske hos en sjaman/lövjerska/sejdperson(eller något annat lämpligt ord) som hos en psykolog eller teraput.

- Att sejd blir ett mer brukt begrepp och utförandet av sjedens många verktyg kan vara till gangn för samfundet i stort.


Hvordan tror du det åndelige samarbeidet mellom de ulike befolkningsgruppene (Samer, kven, Norrøn, Finsk osv..) var i førkristen tid?

Det har både varit konflikt och samarbete. Jag tror att de i samarbete kan ha mötts "i anden" och kommunicerat med varandra så men det antar jag och kanske inte var så många som gjorde. Var människa ingår i sitt fält eller sfär av energi där språk och kultur är olika. Den mänskliga existensen har mer likheter än skillnader, bara variationer i sina uttryck och beskrivningar. Livsomständigheter såsom naturens karaktärsdrag på det fysiska planet påverkar människa så att språk och kultursfär skiljer sig mellan sfärer. Men alla sfärer är sammankopplade och överlappar och har likheter, mer än olikheter. Människor eller "medicin personer" (noaidi/sjaman/völva/sejdman etc) som kan skåda igenom skillnader är då kapabla till samarbete. 


Hva skal til for å skape ett bredere samarbeid i Skandinavia idag?

Behov och vilja i öppenhet och medvetenhet om sig själv.

Hvilke verdier fra førkristen tid er viktige i dagens samfunn ?

-Att människa är i relation och en del av sitt sammanhang, av den fysiska såväl som den andliga naturen.

- Att allt är heligt, en del mer än annat kanske.

- Att människa lever i olika kulturella sfärer som både skall respekteras och skapas värdighet om med öppenhet för kommunikation och medvetenhet för gemenskap i det lika och det olika mellan sfärer. Värdighet innebär att den ”andra” får finnas i sin unika form och synsätt på livet och sätt att leva. Det innebär ömsesidighet.

- Att ätten/storsläkten är mitt fysiska ursprung och den prägling från tidigare generationer behövs läkas.
- Att vi utveklar andra band i nutid än

Hvorfor er disse verdiene viktige ?


För att då kan individ och grupper samexistera och inte överutnyttja naturen.

Hva tror du er nøkkelverdiene i å skape større forståelse for sjamanisme/urtro idag ?


- Att livets insida dvs andligt, är större än det fysiska och atta allt hänger samman och är heligt.

-  Att männsika är därför att läka, växa och skapa ljus och gemenskap med sig själv och allt i hennes omsfär.


Mange av våre spirituelle sangtradisjoner er gått tapt, hvordan kan vi fornye eller revitalisere dem ?


Genom att gräva i det förflutnas källa och börja sjunga med de kunskaper som har hittats. Viktigt att utöva där vi är idag, med förtiden i ryggen. Tradisjoner är inte statiska utan utvecklas och förändras gradvis.


Hvilket syn har du på guder og gudinner i din tro. Er de fjernt fra oss mennesker eller er de nær i hverdagen ? Er de en hverdagshjelp eller mer at man henvender seg til dem i store saker ?


Jag är sejdperson och sedvandrare och håller funktionen av gode i Samfundet Forn Sed Sverige så min panteon är den norröna. De är alltid nära! Naturens krafter på den plats jag är finns med lika mycket som gudinnor och gudar; de skinande. Gudamakter är både gudar och arketyper, för att beskriva samlivet. Gudinnor och Gudar är nära och vi kan stå i kommunikation och kontakt med dem och bruka deras kraft och funktion i var stund i livet.


Sjamanisme er ett moderne ord med mange tolkninger, hva legger du i ordet ?

Ser jag förbi det språklilga och etymologiska i ordet shaman och till funktionen så innebär det:

  • Möta livets insida, det som oftast kallas andligt
  • skapa relation och utföra något som behövs utföras


Hva eller hvordan er din spirituelle forbindelse til landskapet rundt deg ? Opplever du kraften som den samme uansett hvor du er i verden eller er den sterkere for deg på ditt hjemsted/ i ditt eget landskap.

Jag upplever skillnad beroende på var jag är. För ett antal år sedan höll jag och flera andra sejd och andra riter i Italien. Naturväsenden var annorlunda och jag hade inte samma förbindelse med landskapet. Det var ok det som utfördes, men jag hörde liksom inte riktigt hemma där. Var där en lång helg, hade jag varit där längre så skulle jag skapa relation med andeväsen på platsen och landskapet. När jag flyttade hem till Sverige 2001 från USA så gjorde jag ett medveten relation med landskapet och det energifält som vi benämner Sverige. Detta märker jag av på ett subtilt men tydligt sätt när jag lämnar sfären. 

Hva tenker du om at sjamaner fra andre land kommer til skandinavia og gjør ritualer, eller omvendt at sjamaner fra Skandinavia gjør ritualer i andre land ? Er dette problemfritt eller er det aspekter ved dette som bør tenkes igjennom ? F.eks at de/vi ikke kjenner landet/åndene her/der. Kulturell appropriasjon og andre aspekter?

Det finner jag som givande. Utbyte av likheter och skillnader berikar. Många gånger är det mer nyanser som är skillnader. Kulturell appropriation är knepigt och för att hålla det “rent” så behöver individen först och främst ha en medvetenhet om sig själv och det “egna” då blir det tydligare att förhålla sig till. Att man inte kallar sig för något man inte är och utför riter som tillhör en annan sfär är viktigt att hålla koll på. Så mycket av livets kärna är likt mellan människor och det blir när man går in på kosmiska/andliga strukturer som skillnader mellan sfärer uppfattas. 

Dagens sjamanisme og ikke minst core sjamanisme henter inspirasjon fra urfolkstro og tradisjoner og beskyldes ofte for å drive med kulturell appropriasjon. Hvordan kan man unngå å havne i en situasjon der man bedriver kulturell appropriasjon ?


Detta är ett minfält. Med den smärtsamma hemska historia som finns av mord och förstörelse. Men i kontrast finns behovet av Naturandlighet/sjamansism för människor idag i storsamfundet. De är efterlevande av de som, och i viss mån fortsätter, att förstöra det äldre, det ursprungliga från olika kultursfärer. Jag föredrar att hänvisa till kultursfärer istället för folk då det ordet inte talar om genetik och fysionomi. Geners/kromosomers betydelse är av stort värde och det finns mycket mer att förstå hur det fysiska och det andliga(icke fysiska) interagerar med varandra. Inget lätt ämne att tala om!


Några viktiga förhållningsätt: Inte kalla sig själv för något man inte är! Detta innebär att jag inte kallar mig vid namn som kommer från en annan kultursfär som jag ej är med i. Tex, Nordamerikanska stammars namn, noaidi om jag varken är med i den kultursfären eller har ordentlig skolning i den. Med ordentlig menar jag att man har många års lära, en helgkurs räknas inte. Detta är en hårdare gräns, en mjukare är att hänvisa till en bestämd kultursfär vid utförandet av någon ceremoni och väldigt viktigt är att då hänvisa till källan.
Er det noen andre aspekter ved kontemporær sjamanisme du vil fremheve eller ta opp ?


Det finns ett arv från Coresjamanismen som jag möter av och till bland andra som vandrar den sjamanska vägen. Det att utövande så starkt förknippas med så kallad trumresa. Att ligga ned på golvet eller marken, då utövar man sjamanisme. En annan värdering kommer av antropologer under 1800 och 1900-talen, som många läst, som skrev ned om sjamaner i Sibiren mm. En prägling i mig som säger att ”trumma och skallra och andar gör sjamanen(mycket förenklat så klart)


Så vidar så hoppas jag på en mer förkropsligad shamanism med många fler utrycksformer än trumresan; dans, sång, konstnärliga utryck av alla de slag. Genom mina år så har jag mött människor som jag upplever utövar sjamanism utan trumma.
Hva eller hvilke saker opptar deg akkurat nå ?

Det sista året har jag mer och mer ägnat mig åt sejd och att hålla ceremonier, planera och lära ut sejd. Det finns mycket att göra inom sejd och Sejd. 

 Min mer egna verksamhet med hemsida www.skalleper.com har inte fått så mycket uppåmärksamhet. Godeskapet i Samfunder Forn Sed Sverige löper på där jag även håller blot, ger stöd till medlemmar och undervisar blivande gydjor och godar.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte