Bruk av seremonikniv I Sjamanistisk Forbund

Retten til å bære seremoniell kniv i Sjamanistisk forbund

I sjamanistisk praksis vil det kunne melde seg et ønske eller behov for å benytte seg av seremoniell kniv. I forbindelse med dette så vi det som nødvendig å få utredet og prøvet om dette ville la seg gjøre uten å bryte noen lover.

Straffeloven sier:

”Straffeloven 1902 – § 352 a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.”

Med offentlig sted menes områder som brukes av allmennheten, dette innbefatter også avsidesliggende områder der samfunnet møtes. I rettspraksis vil det derimot spille en rolle hvor avsidesliggende området er.

1

Den norske friluftsinteressen gir en lovakseptert rett til å bære kniv til friluftsliv og lignende aktiviteter

En kniv i defineres ikke utdypende i henhold til lovgivingen, det er ingen formelle krav til bladlengde eller utforming, men lengden av knivblad og skaft synes ikke å skulle overstige 25cm. For at en kniv skal falle inn under forbudet må kniven være egnet til legemskrenkelser, en lekekniv eller pyntekniv kan dermed ligge utenfor forbudet, dette omfatter også kniver brukt til festdrakter.

Sjamanistisk forbund har fått et advokatfirma til å se på lovgiving og rettspraksis, og dets uttalelser istemmer at det ikke forefinnes noen rettspraksis på beslag av kniver ved seremonier.

Bæring av kniv i forbindelse med ”aktverdig formål” og ”andre organiserte sammenhenger der kniven er et naturlig innslag”

2

Medlemmer vil kunne bære kniv gitt dette skjer i foreningsvirksomhet.

Sjamanistisk forbund ønsker å komme med en rettledning i forbindelse med seremoniell kniv.

Det er ikke i forbundets interesse å skape en situasjon der bæringen av kniv prøves. Det henstilles til nøysomhet i bæring av kniv på offentlige steder, og andre steder der bæring av kniv vil kunne sees på som en trussel eller provokasjon for andre. Kniven skal ikke brukes til å true eller skade andre.

Kniven bør oppbevares forsvarlig til og fra steder der seremonier finner sted, og tas på før seremoni og av igjen etter seremoni.

Bruk av kniv i seremonier vil variere etter hva slags seremoni som avholdes, det skal ikke utøves noe press på noen til å skade seg selv eller andre.

Knivens utforming vil ikke være gjenstand for prøving fra Sjamanistisk forbund, dette er regulert av lovverket.

3

vil medlemmene å utvise skjønn og sunn fornuft.

I tillegg er det egne regler for kniver på fly4

Kilder:

Lovdata, Norske lover, http://lovdata.no/lov/1902-05-22-10/§352a

Ot.prp. nr.79 (1992-93) del IX, punkt 1.

2 Ot.prp. nr.79 (1992-93) del IX, punkt 1.

3

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (FOR-2009-06-25-904) § 9.

4

Avinors bagasjeregler.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis