Barn/ Voksen seremoni 2019

Sjamanistisk Barn/Voksen seremoni

Ungdom-voksen seremoni eller barn-voksenseremoni er et «studie» der den som skal igjennom seremonien får oppgaver og oppfølging av forstanderene i forbundet. Det er ulike oppgaver, som tilsammen skal gjøre den som skal igjennom seremonien istand til å gjøre seg egne tanker om natur og sjamanisme. Vedkommende gjøres istand til å gjennomføre sin egen seremoni på dagen. En av de største leksjonene kommer via en «leir» oppe i skogen, der man får leksjoner i naturforståelse, lager sin egen sjamanstav, får ett kraftdyr/ finner sitt kraftdyr, lærer å tenne bål, og behandle naturens vesener med gjensidig respekt. Man trenger ingen forkunnskaper, da man følges opp via telefon, facebook, skype eller ved personlige møter.

Påmeldingsfrist vil være 1. mars med oppstart 17 mars

Seremonideltagerne vil i påfølgende ukene motta spørsmålene som skal besvares, samt at de skal skrive kort om sine egne tanker(ikke fakta) om hva de forbinder med sjamanisme og hva en sjamanistisk overgangsrite innebærer.

Det blir 5 spørsmål fra hvert av emnene som skal besvares:

 1. Sjamanisme i ett historisk perspektiv.
 2. Miljø og naturforståelse
 3. De syv retninger og ilden
 4. Sirkelen, alt er besjelet
 5. Sjamanisme globalt/Core sjamanisme

Spørsmålene besvares kortfattet, men kan gjerne innebefatte egne tanker/refleksjoner.

Oppgavene gitt i hver av emnene skal besvares kortfattet, og innebefatte egne tanker/refleksjoner.

Velkommen til barn/voksen seremoni 2019 (Konfirmasjon) Sjamanistisk forbund ønsker velkommen til barn/voksen seremoni 3-5 Mai i Kongsvinger (Dersom det er nok interesse kan denne også settes opp i Nord-Norge). I forkant skal den som gjennomgår helgen ha gått gjennom Sjamanistisk Forbunds kompendie samt tilhørende oppgavesett. Til litteraturlisten hører også Ailo Gaups bok Inn i naturen med. https://bokelskere.no/bok/inn-i-naturen-utsyn-fra-sjamansonen/33151/

Sjamanistisk Forbunds overgangsrituale og innledende undervisning er lagt opp tredelt.

-Først teori, der vi baserer oss på å sende oppgaver innen ulike temaer som seremonideltakerne skal reflektere over og svare på skriftlig. Forstanderene vil være tilgjengelige for deltakerne i tidsperioden fra de har mottatt oppgavene til de skal leveres.

-Deretter samles ungdommene en helg der man fordyper seg litt, og praktiserer trommereiser og ritualer på ett sted i Kongsvinger (Stedet kommer ann på antall deltagere)

-Det hele avsluttes med et rituale/seremoni der familie og venner møter opp og feirer at ungdommen trer inn i de voksnes rekker på den datoen familien selv ønsker.

1.Teori: Se tidligere beskrivelse

2. Oppsett for undervisningshelg 3. – 5 mai 2016:

Fredag ettermiddag:

 • Velkomst, presentasjon, innkvartering og mat.
 • Åpningsseremoni med båltenning/offring.
 • Trommereise
 • Sjamanisme, historikk og bakgrunn.
 • Kveldssamtale

Lørdag:

 • Gjennomgang tidligere besvarte oppgaver.
 • Etikk og moral
 • Om mennesket, verden og vårt forhold til naturen, til våre relasjoner. Naturforståelse.
 • Ulike praktiske øvelser: Finne kraftdyr/hjelper
 • Klemme ett tre (med gjennfinning neste dag),
 • Finne virke (og eventuellt «pynt(fjær, stein etc)) til sjamanstav som skal lages i løpet av helga.
 • Chagaseremoni i forkant av utesitting
 • Utesitting/visjonsvake fra lørdag ettermiddag til utpå kvelden. Fire-fem timer kanskje. Med intensjon om å «se» eller oppdage en kraft i seg selv som kan hjelpe dem inn i voksenlivet.
 • Etter utesitting skal tilvirkning av sjamanstav iverksettes, dette skal utføres i stillhet. Stillheten skal vare til neste dag.

Søndag:

 • Samtaler om hva de opplevde på utesittingen kvelden før, der ungdommen(e) får dele og komme med spørsmål.
 • Ferdiggjøring av sjamanstaven.
 • Forberede seg til siste del av overgangsritet, der de gjør en seremoni for seg selv. Forutsatt av sjamanstaven nå er ferdiglaget. Seremonien er todelt ved at ungdommen først åpner rommet og påkaller retningene og med intensjon for seremonien. Forstander velsigner staven og har en symbolsk overrekkelse av denne, men oppbevarer staven for overrekelse til ungdommens foreldre/foresatte som beholder denne til selve seremonidagen hvor de tar del i seremonien og overrekker denne til ungdommen (se Seremoni under). Andre del av ungdommens seremoni blir selve takkeseremonien for overgang for deretter og avslutte og lukke rommet.

3. Seremonien:

Siden selve seremonien gjøres på ungdommens hjemsted med familie og venner, og forstander fra SF ikke er delaktig i dette, kan vi bare komme med forslag utførelse.

 • Hvis vedkommende allerede har fått kraftdyr (gjennom navneseremoni/eller på annet vis) lages det ett «alter» med dette som hovedelement, og for øvrig pyntes/dekoreres slik familien/ungdommen ønsker.
 • Ungdommen utfører «takke»seremonien som ble til under weekendkurset
 • Når første del av takke seremonien her utført(åpning/påkalling) skal foreldre (eller andre foresatte) overrekke sjamanstaven som ble laget på weekendkurset. Denne overleveres fra ungdommen til foreldre/foresatte i forkant og oppbevares av dem til overrekkelsen
 • Overrekkelse av staven laget på weekendkurset blir selve overgangsseremonien og med staven som selve symbolet (uavhengig om det er gutt eller jente) Staven skal være det fysiske elementet som blir bindeleddet mellom himmel og jord med forankring i personen selv.
 • Når ungdommen har mottatt staven utfører denne selve takke delen av seremonien mens staven holdes.
 • Avslutte seremonien med å lukke rommet og takke.

Pris 2500,- (Reiseutgifter dersom man ønsker at forstander skal være med på hjemmeseremoni kommer i tillegg, dette avtales isåfall direkte med forstander etter mulighet)

Påmelding til sjamanforbundet@gmail.com

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis